Mogelijkheden

Het Westfriesgasthuis draagt graag bij aan medisch wetenschappelijk onderzoek onder de voorwaarde dat het bijdraagt aan betere zorg en dat er met de uitkomsten ook werkelijk iets gebeurt. Daarbij staat altijd het belang van de patiënt voorop.

Meer over

“Gezonde nieuwsgierigheid”
 In het Westfriesgasthuis wordt niet alleen zorg verleend, maar worden ook verpleegkundigen, artsen en specialisten opgeleid en er wordt wetenschappelijk onderzoek verricht. In het Westfriesgasthuis is dat altijd onder­zoek ten behoeve van de kwaliteit en doelmatigheid van zorg: onderzoek naar nieuwe manieren om diagnoses te stellen, naar betere behandelmethoden en naar meer efficiënte revalidatie, zodat patiënten sneller weer naar huis kunnen.

Het Westfriesgasthuis vindt het belangrijk dat zijn artsen en verpleegkundigen onderzoek doen. Op die manier blijven ze op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op hun vakgebied. Bovendien kunnen ze zo zelf vanuit de praktijk bijdragen aan nieuwe kennis.

Onderzoek in het Westfriesgasthuis gebeurt bijna altijd in samenwerking met andere organisaties. Dat kan een Universitair medisch centrum zijn zoals het VUmc of het AMC. Het kan ook een innoverend farmaceutisch bedrijf zijn dat een nieuw geneesmiddel ontwikkelt. Of er vindt een onderzoek plaats met een aantal collega-ziekenhuizen in of zelfs buiten de regio. 
 
“Veiligheid voor alles”
Bij al het onderzoek in het Westfriesgasthuis staat de veiligheid van de patiënt die aan het onderzoek meedoet centraal. Om die reden is patiëntgebonden onderzoek omgeven met heel veel waarborgen. Om te beginnen worden alle onderzoeksvoorstellen waarbij proefper­sonen zijn betrokken door een Medisch Ethische Toetsingscommissie beoordeeld op toelaat­baarheid. Het Westfriesgasthuis is deelnemer in de METC Noord-Holland. Maar na deze centrale toets kan het onderzoek nog niet van start. Alleen onderzoek dat door de raad van bestuur van het Westfriesgasthuis is goedgekeurd mag in het Westfriesgasthuis worden uitgevoerd. 

Voordat de goedkeuring wordt verleend, wordt het onderzoeksvoorstel op een aantal punten extra beoordeeld:

  • is de voorgestelde onderzoeker bevoegd en bekwaam om het onderzoek uit te voeren?
  • heeft het ziekenhuis de benodigde voorzieningen beschikbaar voor het onderzoek?
  • zijn er wel genoeg geschikte patiënten voor het onderzoek?
  • zijn deze patiënten ook voldoende verzekerd tegen eventuele risico’s?
  • worden ze daarover juist en tijdig voorgelicht voordat ze toestemming geven ?
  • worden de kosten voor het onderzoek vergoed zodat het niet ten koste gaat van het zorgbudget?

Het Westfriesgasthuis volgt hier de richtlijn externe toetsing van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek. 
 
“Wat en wie?” 
Het wetenschapsbeleid van het Westfriesgasthuis wordt uitgevoerd door het wetenschapsbureau. Dit bureau heeft twee hoofdtaken: de artsen en verpleegkundigen van het Westfriesgasthuis helpen en ondersteunen bij het doen van onderzoek aan de ene kant. Aan de andere kant toezien op de kwaliteit en de uitvoering van dat onderzoek. Onderzoekers kunnen bij het wetenschapsbureau terecht voor zaken als een opleiding in Good Clinical Practice, een cursus statistiek en advies bij dataverwerking en hulp bij de financiering van onderzoek. Ook voor ondersteuning bij het doorlopen van de goedkeuringsprocedure kan de onderzoeker bij het wetenschapsbureau terecht. Daarnaast beoordeelt het wetenschaps­bureau op verzoek van de raad van bestuur de ingediende onderzoeksvoorstellen, stelt kwaliteits­eisen aan de uitvoering en ziet toe op de voortgang van het onderzoek. 
 
“En dan?” 
Zoals gezegd is alle onderzoek in het Westfriesgasthuis gericht op een betere zorg. Dat wil zeggen dat er veel waarde aan wordt gehecht dat er met de uitkomsten van het onderzoek ook iets gebeurt; dit heet valorisatie. 
Om te beginnen is het belangrijk dat onderzoeksuitkomsten worden gepubliceerd, liefst in een internationaal tijdschrift, maar ook een publicatie “dichter bij huis” kan goede effecten hebben op de zorg. Dan is het van belang dat de nieuwe inzichten waaraan ook het Westfriesgasthuis heeft bijgedragen, ook in de praktijk worden toegepast. Dat verloopt b.v. via professionele richtlijnen en via opleidingen van nieuwe artsen en verpleegkundigen. Misschien komen er dankzij onderzoek waaraan ook het Westfriesgasthuis heeft meegedaan ook nieuwe medicijnen beschikbaar. Ook dat is een vorm van valorisatie waar we blij mee zijn.

Mobile Menu
Zoeken.