Oncologie en Soncosnormen

Wij zijn trots op de kwaliteit van onze zorg voor mensen met kanker. De SONCOS-normen die eind 2012 zijn vastgesteld, zijn in ons ziekenhuis voor een groot deel al realiteit -zo blijkt ook uit de SONCOS-rapportage. Ook ten opzichte van andere ziekenhuizen zijn we ver gevorderd (Medisch Contact, 31 oktober 2013).

Specifiek geeft het rapport aan dat de zorg rond mammacarcinomen, colectorale carcinomen, levertumoren, neuroendocriene tumoren voor 100% aan de normen voldoet. Het wordt als opvallend aangemerkt dat het Westfriesgasthuis ook voor de niet-tumorspecifieke normen alle SONCOS-normen heeft gehaald.

Wij willen onszelf scherp houden om de zorg continu te verbeteren. Dit doen we onder meer door met inhoudelijke zorgpaden te gaan werken, door complicaties te bespreken en door de aanbevelingen uit rapporten als deze ter harte te nemen.

Op het gebied van kanker hebben specialisten en verpleegkundigen van het Westfriesgasthuis hun krachten gebundeld met het Zaans Medisch Centrum, Waterlandziekenhuis en VUmc. Vanuit menskracht, kennis, ervaring en infrastructuur wordt samengewerkt in Esperanz: een regionale organisatie voor oncologische zorg in Noord-Holland Midden.

De drie aanbevelingen uit het rapport van het Westfriesgasthuis en het Esperanz rapport herkennen we en nemen we over.
1. Regel Service Level Agreement’s (SLA’s) met referentieziekenhuizen - we werken de bestaande samenwerkingsafspraken verder uit en leggen deze vast. We werken met tumorspecifieke zorgpaden die in Esperanz verband zijn opgesteld; we zien dit als SLA’s op inhoud van zorg. We zijn bovendien in Esperanz-verband bezig SLA’s met VUmc en AMC te maken over onder andere de invulling van de consultatierol.
2. Verhoog de frequentie van Multidisciplinaire overleggen (MDO) per tumorsoort – we zijn in Esperanz-verband bezig de frequentie van het MDO per tumorsoort af te stemmen en waar nodig te verhogen. De afgelopen maanden is dit deels reeds gerealiseerd; bovendien wordt gekeken of uitbreiding van het MDO-team met radioloog en/of radiotherapeut wenselijk is.
3. Maak afspraken in Esperanzverband over halen van volumenormen – het Esperanz-verband is een voorbeeld van een samenwerking die mede voortkomt uit de volumenormen; indien niet aan volumenormen kan worden voldaan, worden hier in het samenwerkingsverband afspraken over gemaakt.

 

 

Soncos normen Westfriesgasthuishttps://www.westfriesgasthuis.nl/Folderbibliotheek/Zicht-op-normen-Westfriesgasthuis.pdfSoncos normen Westfriesgasthuis

Mobile Menu
Zoeken.