Sterftecijfers 2013

In het ziekenhuis worden verreweg de meeste patiënten beter, maar helaas sterven er ook ernstig zieke mensen. Het aantal mensen dat overlijdt wordt nauwlettend bijgehouden. Dat kan een maat zijn voor de kwaliteit van zorg. Dat klinkt simpel, maar is nog niet zo eenvoudig. Zo zijn er in het Westfriesgasthuis in 2013 in totaal minder mensen overleden dan in 2012 en is toch het gestandaardiseerde sterftecijfer (HSMR) hoger.

Hoe werkt het?
Per jaar wordt het verwachte sterftecijfer per ziekenhuis berekend. Op basis van aandoeningen waar een patiënt aan lijdt en het zorgaanbod van een ziekenhuis kan een inschatting gemaakt worden van het te verwachten aantal sterfgevallen. Als in een ziekenhuis ernstiger patiënten worden opgenomen dan elders, dan is de verwachte sterfte hoger. De gemiddelde verwachte sterfte wordt gekoppeld aan het getal 100. Dit betekent niet dat er 100 sterfgevallen zijn, het is een ‘indexcijfer’. 

2013
Het sterftecijfer van 2013 voor het Westfriesgasthuis is 121. Er overleden 300 patienten.
In 2012 was de HSMR (Hospital Standardized Mortality Rate) 106 en overleden er 311 patiënten in het Westfriesgasthuis.
Op het eerste gezicht lijkt dit te betekenen dat er in 2013 meer mensen overleden zijn in ons ziekenhuis dan je zou verwachten. Hier hebben we direct onderzoek naar gedaan. 

​Jaar ​Sterftecijfer (= HSMR)​Aantal overleden patiënten
​2013​121​300
​2012​106​311
​2011110​​356

 
De zorg
Allereerst hebben we onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de zorg in 2013: de dossiers van 200 overleden patiënten zijn grondig onderzocht. Verpleegkundigen en artsen, die uiteraard niet betrokken zijn geweest bij de zorg voor deze patiënten, hebben het onderzoek uitgevoerd. Ze zijn bewust op zoek naar zaken die kunnen duiden op onvoldoende kwaliteit van zorg met mogelijke schadelijke gevolgen voor de patiënt. Uit dit onderzoek is gebleken dat de verleende zorg goed is. Met andere woorden: het hoge sterftecijfer wordt niet verklaard door de kwaliteit van zorg of nalatigheid daarin. Hoe zit het dan wel?

Het vastleggen van de zorg
Een extern bureau heeft verder onderzoek gedaan naar hoe we al onze medische handelingen vastleggen. Dat onderzoek toont aan dat de manier van vastleggen een negatieve invloed heeft op het sterftecijfer van ons ziekenhuis. Dit leggen we uit aan de hand van een voorbeeld:
Stel: iemand met een longontsteking wordt via de spoedeisende hulp opgenomen in ons ziekenhuis en overlijdt de volgende dag. De patiënt heeft echter ook een andere ernstige ziekte ernaast, bijvoorbeeld hartfalen, die bepalend is voor de achteruitgang van zijn conditie en voor het moment van sterven.
Dan is de longontsteking het symptoom en de ander ziekte de onderliggende reden van het overlijden. De reden van opname wordt als hoofddiagnose gecodeerd en de andere ziekte als nevendiagnose. Nu is uit het onderzoek gebleken dat het vastleggen van de nevendiagnose onvoldoende gebeurt. Dit heeft een nadelig effect op de HSMR.

Hoe verbeteren?
We gaan ons de komende tijd toeleggen op het beter vastleggen van alle diagnoses in de administratie zodanig dat er recht wordt gedaan aan de gegeven kwaliteit van zorg. Dan kunnen we met de juiste sterftecijfers onze zorg onderzoeken om die waar mogelijk te verbeteren. Want daarvoor zijn deze cijfers bedoeld, en niet om de kwaliteit van ziekenhuizen te vergelijken.​

 

​Sterftecijfer per aandoening
Het is ook mogelijk om het sterftecijfer per aandoening (SMR) te bepalen. De cijfers voor het Westfriesgasthuis staan in een overzichtelijke tabel.

Hoe lees ik de tabel?
Per ziekenhuis wordt op basis van de patiëntenkenmerken een verwacht sterftecijfer berekend. Daarna wordt het aantal patiënten dat overleden is in het ziekenhuis gedeeld door het verwachte aantal overleden patiënten en vermenigvuldigd met 100 = score. Die score is een gemiddelde. Dit betekent dat altijd ongeveer de helft van de ziekenhuizen lager scoort en de andere helft hoger. Bij de score hoort een betrouwbaarheidsinterval. Indien deze interval zich geheel boven of onder de 100 bevindt, dan is de score significant (de kans dat de afwijking op toeval berust is klein) afwijkend.

 

Mobile Menu
Zoeken.