Honorering raad van commissarissen

​Per 1 januari 2015 is de Wet Verlaging Bezoldigingsmaxima in werking is getreden. In deze wet is vastgesteld wat de honorering van raad van commissarissen is.

De voorzitter ontvangt 15% en leden 10% van de voor de rechtspersoon of instelling op grond van de ministeriële regeling (WNT-2) geldende maximale bezoldiging. Die bezoldiging is een afgeleide van de indeling volgens de klassificatiesystematiek voor zorginstellingen. Voor het Westfriesgasthuis is dat klasse V, zoals in 2015 door de raad van commissarissen is vastgesteld.

Mobile Menu
Zoeken.