Rechten en plichten

Voorkomen van diefstal
Een ziekenhuis is in principe voor iedereen toegankelijk. Neem niet te veel geld en/of andere waardevolle zaken mee. Mocht er ondanks deze voorzorgsmaatregelen toch iets van u gestolen worden, doe dan aangifte bij de politie. Geef deze diefstal ook door aan het verplegend personeel: zij vullen een meldingsformulier van het ziekenhuis in.

Aansprakelijkheid
Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor vermissing van of schade aan uw eigendommen.

Elektronisch patiëntendossier (EPD)
Als u in het Westfriesgasthuis onder behandeling bent, worden er (medische) gegevens van u verzameld. Sinds 2008 gebeurt dat in het Westfriesgasthuis volledig digitaal. Bent u vóór 2008 als eens in het ziekenhuis behandeld, dan zijn die gegevens inmiddels ook aan uw digitale dossier toegevoegd. Het voordeel van het digitaal vastleggen van de gegevens is dat alle informatie op één plek staat, de informatie vanaf elke plek toegankelijk is hulpverleners sneller bij uw gegevens kunnen. Alleen direct betrokkenen bij uw behandeling mogen uw dossier inkijken. Daarnaast zijn alle medewerkers van het ziekenhuis tot geheimhouding verplicht van alles waar zij beroepshalve kennis van nemen.

Rechten mbt medisch dossier
Als patiënt heeft u recht op inzage, afschrift, correctie, aanvulling of wijziging van uw medisch dossier. Deze rechten zijn geregeld in zowel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

Wie heeft recht op inzage medisch dossier?
Tussen u en uw behandelend arts geldt het beroepsgeheim. Uw familieleden (of anderen) hebben alleen recht op inzage in uw dossier als u ze daartoe schriftelijk hebt gemachtigd. Ouders of wettelijke vertegenwoordigers van kinderen tot 12 jaar hebben recht op inzage in het dossier van hun kind. Kinderen tussen de 12 en 16 jaar moeten persoonlijk instemmen met het inzien van hun dossier door hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers. Wie 16 jaar of ouder is, beslist zelfstandig over (toestemming tot) inzage.

Afschrift dossier
U heeft ook recht op een afschrift van uw medische gegevens. U kunt een afschrift van uw dossier aanvragen met het aanvraagformulier. Voor een afschrift van uw dossier worden geen kosten in rekening gebracht.

Geen volledige inzage medisch dossier
In uitzonderingssituaties kan geweigerd worden u een bepaald gedeelte van uw medisch dossier te laten inzien. Dat mag alleen als de privacy van iemand anders dan uzelf wordt geschaad door inzage in dat deel van uw dossier. Het belang van de privacy van de ander moet daarbij zwaarder wegen dan het belang dat u heeft bij inzage in het betreffende gedeelte van uw medisch dossier.

Recht op correctie – aanvulling of verwijdering
U heeft ook het recht om gegevens in uw dossier te laten corrigeren, te verwijderen of aan te vullen.
U kunt alleen feitelijke gegevens laten verbeteren, zoals bijvoorbeeld fouten in uw naam of geboortedatum. Bent u het niet eens met indrukken, meningen of conclusies van uw zorgverlener? Dan kunt u deze niet laten corrigeren. Maar u kunt in dat geval wel een aanvullende verklaring aan uw medisch dossier laten toevoegen.  Meer informatie hierover kunt u aanvragen via Patientenservicepunt@westfriesgasthuis.nl.

Na overlijden
Ook na uw overlijden blijft het beroepsgeheim van kracht. Dat betekent dat uw nabestaanden geen recht hebben om (delen van) uw dossier in te zien. Dit is alleen mogelijk als uw toestemming kan worden verondersteld of als er sprake is van zwaarwegende belangen. Wanneer u er zeker van wilt zijn dat een vertegenwoordiger na het overlijden inzage kan krijgen in uw dossier, dient u hiervoor bij leven een machtiging te verstrekken.

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst
Dit is een wet waarin de rechten en plichten van patiënt en arts zijn vastgelegd (WGBO). De belangrijkste hierin beschreven patiëntenrechten zijn:

  • Recht op geheimhouding van alle gegevens met betrekking tot de medische behandeling.
  • Recht op informatie over de medische behandeling, waaronder het recht op inzage in en kopie van het medisch dossier.
  • Recht op correctie en aanvulling van het medisch dossier, en ook het recht het medisch dossier te laten vernietigen of delen daaruit te laten verwijderen
  • Recht op het geven van toestemming voor het uitvoeren van een behandeling, en natuurlijk ook het recht die toestemming te weigeren 

De belangrijkste verplichtingen, beschreven in de WGBO, zijn:

  • De arts is verplicht tot het volledig informeren van de patiënt met betrekking tot de medische behandeling
  • De arts is verplicht tot het bijhouden van een dossier met betrekking tot de behandeling
  • Het ziekenhuis is verplicht het medisch dossier tenminste 15 jaren te bewaren
  • De patiënt is verplicht de rekening voor de uitgevoerde behandeling te betalen (meestal geschiedt dit via de ziektekostenverzekering van de patiënt)

De volledige tekst kunt u vinden op de website van de overheid.

Alleen met uw toestemming!
Steeds meer apotheken, huisartsen en ziekenhuizen maken gebruik van de zorginfrastructuur om uw belangrijkste medische gegevens elektronisch te delen. Dat kan alleen als u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven én als het nodig is voor uw behandeling. Op dit moment kunnen aangesloten ziekenhuizen alleen nog uw actuele medicatiegegevens bekijken.
Soms neemt een arts of verpleegkundige bij u wat lichaamsmateriaal voor onderzoek af. Soms blijft na onderzoek bloed of ander lichaamsmateriaal over. Het Westfriesgasthuis kan dit resterend lichaamsmateriaal bewaren. Een deel van dit lichaamsmateriaal kan gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek, opleiding of kwaliteit doeleinden. Het Westfriesgasthuis kan resterend lichaamsmateriaal ook gebruiken om medische apparaten te testen en te ijken of om onderwijs aan medische studenten en bijscholing van artsen te verzorgen. Dat mag altijd als het lichaamsmateriaal anoniem gemaakt wordt. U kunt daartegen bezwaar maken.
Lees defolder met het bezwaarformulier

Ziekenhuis
Na uw toestemmingsverlening kan uw behandelend specialist een overzicht van uw medicatie opvragen bij de apotheken die u toestemming hebt gegeven uw gegevens beschikbaar te stellen. Zo kan de specialist die u behandelt snel zien welke medicijnen u gebruikt. Specialisten kunnen via de zorginfrastructuur geen gegevens opvragen bij uw huisarts.

Meer informatie
Wilt u meer weten over het elektronisch uitwisselen van medische gegevens via de zorginfrastructuur? Bijvoorbeeld welke gegevens worden uitgewisseld, wie uw gegevens kunnen inzien of over de veiligheid? Kijk dan op de website van de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie.

Toestemming geven
Wilt u dat uw medische gegevens altijd bij de hand zijn als u bij een andere apotheek medicijnen gaat halen, naar de huisartsenpost gaat of een afspraak heeft bij een specialist in het ziekenhuis? Dan is het belangrijk dat u vooraf toestemming geeft. Dat kan online via ikgeeftoestemming.nl of bij een bezoek aan uw apotheek of huisarts.

 

 

Wetenschappelijk onderzoek met uw resterend lichaamsmateriaalhttps://www.westfriesgasthuis.nl/Folderbibliotheek/FLD-00815-NL.pdfWetenschappelijk onderzoek met uw resterend lichaamsmateriaal

Mobile Menu
Zoeken.